EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex

Valoarea justă a opțiunilor

Reddit Organigrama modernă sistem financiar firmele pot include multe opțiuni de plată diferite. Una dintre cele mai complexe și specifice oportunități poate fi considerată un astfel de instrument financiar ca un grup de plăți, care se bazează pe acțiuni.

Frecvența crescândă a utilizării acestui instrument de plată astăzi a necesitat standardizarea acestui proces, care a fost de a asigura identitatea aplicării acestei metodologii în diferite companii. Pentru a atinge acest obiectiv, acesta a fost dezvoltat și implementat în sistem internațional practica financiară este standardul IFRS2, care reglementează plățile pe acțiuni ale valoarea justă a opțiunilor firme.

Obiectivul standard al IFRS 2 aplicat este de a stabili o procedură uniformă pentru toate firmele de formare a situațiilor financiare individuale și consolidate, dacă societatea raportoare are astfel de operațiuni în activitățile sale. Orice companie cu sisteme de decontare bazate pe capitaluri proprii trebuie să aplice IFRS 2 în pregătirea situațiilor sale financiare împreună cu o serie de alte standarde aplicabile.

{!LANG-8c941677e1b71f7618d6298009cbceec!}

Cerințele acestui standard sunt relevante atunci când se contabilizează orice tranzacții pentru care băieți, puteți face bani pe internet financiare se bazează pe acțiuni, inclusiv: Tranzacții decontate pe capitaluri proprii; Tranzacții cu bani ; Tranzacțiile prin care o firmă primește bunuri sau servicii, iar structura tranzacției este astfel încât decontarea se poate face în numerar și active sau în instrumente de capitaluri proprii emise.

IFRS 2 se aplică operațiuni financiare aparținând acestui grup, în urma căruia întreprinderea achiziționează bunuri sau primește serviciile necesare implementării activităților comerciale. Fondul acestor tranzacții include tranzacții similare legate de orice elemente, consumabile, inventar, fonduri, imobilizări necorporale și alte active nefinanciare necesare pentru afaceri.

Astfel de tranzacții și contabilitatea acestora sunt guvernate de standarde IFRS speciale, cărora li se recomandă să li se aplice. Prin urmare, orice instrumente de capitaluri proprii care rezultă din astfel de procese sunt excluse din domeniul de aplicare al IFRS 2, altele decât instrumentele de capitaluri proprii furnizate angajaților dobânditei.

Dar tranzacțiile de plată pe bază de acțiuni care au ca rezultat o companie care primește bunuri și servicii în temeiul unui contract reglementat de IAS32 sau IAS39 sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului standard.

Ipotezele din IFRS 2 stipulează că o tranzacție care implică o plată pe bază de acțiuni poate fi decontată de o altă entitate din grup sau de un acționar în favoarea sau în numele entității destinatarilor și a cumpărătorului de bunuri și servicii.

IFRS 2 nu reglementează tranzacțiile cu personalul pentru companiile care primesc instrumente de capitaluri proprii la prețuri sub valoarea justă, deoarece dețin deja participații la companie. Orice câștiguri de capital sau datorii asociate tranzacției sunt, de asemenea, recunoscute atunci când apar. Dacă valorile dobândite ca urmare a unei astfel de tranzacții nu pot fi recunoscute ca active, acestea sunt recunoscute ca cheltuieli. Dacă este dificil de măsurat în acest mod, evaluarea indirectă poate fi utilizată pe baza unei valori juste a instrumentelor de capitaluri proprii valoarea justă a opțiunilor.

Valoarea estimată a acestor instrumente de capitaluri proprii ar trebui revizuită la data acordării și active necorporale și serviciile ar trebui revizuite la data primirii de către companie, nu altfel.

În situațiile în care IC sunt transferate imediat, dreptul real al contractantului la această obligație apare în momentul transferului.

În acest caz, dacă nu se prevede altfel prin clauzele contractului comercial între părți, firma recunoaște că serviciile specificate au fost furnizate în totalitate. Prin urmare, la data transferului instrumentelor de capitaluri proprii, creșterea capitalului propriu este analizată folosind metoda valoarea justă a opțiunilor juste.

Dacă dobândirea instrumentelor de capitaluri proprii este guvernată de un program de servicii, atunci entitatea raportoare înregistrează aceste servicii pe măsură ce acestea sunt furnizate, transferă drepturile la IC-urile sale proporțional și recunoaște creșterea capitalului propriu.

Contabilitate operațiuni corporative care urmează să fie evaluate la valoarea justă în conformitate cu IFRS 2 ar trebui să se valoarea justă a opțiunilor la data evaluării pe baza judecății profesionale, a informațiilor de piață, valoarea justă a opțiunilor cercetării și a analizelor, ținând seama de condițiile corporative în care a fost acordat grupul de instrumente de capitaluri proprii.

Absența datelor de piață nu absolvă entitatea de evaluare, dar recomandă ca o astfel de tranzacție să fie simulată în condițiile teoretice ale pieței actuale pentru a forma o estimare a valorii juste. O astfel de modelare și evaluare ar trebui să se bazeze pe metodologii general acceptate pentru stabilirea prețurilor tranzacțiilor pentru instrumente financiare similare, luând în considerare specificul afacerii și ipotezele care ar juca un rol în determinarea valorii unei astfel de tranzacții.

Transferul instrumentelor de capitaluri proprii poate fi supus anumitor condiții de dobândire, care sunt convenite de părți. În schimb, trebuie câștiguri de bani pe internet ajustați numărul de instrumente de capitaluri proprii astfel încât dimensiunea beneficii economice contraprestația primită pentru aceste instrumente de capitaluri proprii a fost bazată pe valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii.

Dacă condițiile de transfer convenite nu au fost îndeplinite de către una dintre părți, atunci instrumentele de capitaluri proprii nu sunt transferate, prin urmare, nici o sumă nu este recunoscută în contabilitate.

În plus, trebuie remarcat faptul că la evaluarea opțiunilor care au o caracteristică de inversare, această caracteristică nu se aplică la evaluarea valorii juste. La finalizarea recunoașterii beneficiilor economice, a bunurilor sau serviciilor, după ce a făcut modificarea ascendentă necesară a capitalului propriu, o entitate nu ar trebui să efectueze ajustări ulterioare în conformitate cu IFRS 2. Cerințele IFRS 2 stabilesc cerințe pentru divulgarea informațiilor privind aplicarea acestui standard în raportarea sa.

Dezvăluirea anumitor adăugiri și parametri ai acestor tranzacții permite utilizatorilor situațiilor financiare să înțeleagă proprietățile și condițiile contractelor de plată pe bază de acțiuni care au avut loc în activitățile companiei în în cursul perioadei Pentru a atinge acest obiectiv, compania trebuie să prezinte în situațiile sale financiare următoarele tipuri informație: Descrierea și specificul acordurilor similare care au avut loc cu compania în perioada respectivă.

Pe baza prevederilor aplicării IFRS 2 pe care le-am luat în considerare, devine clar că problema contabilității tranzacțiilor legate de plăți pe acțiuni este o problemă extrem de complexă și serioasă. Specificitatea contabilității pentru acest tip de operațiuni necesită un nivel ridicat de profesionalism și cunoștințe profunde de la specialiștii din blocul financiar al întreprinderii standarde internaționale raportarea financiară în ansamblu, deoarece acest subiect este foarte strâns legat de o serie de alte standarde aplicate de raportare financiară.

valoarea justă a opțiunilor indicator al opțiunilor binare var mov av3

Scopul prezentului IFRS este de a stabili o procedură pentru pregătirea situațiilor financiare pentru o organizație care efectuează În special, solicită unei entități să recunoască în profit sau pierdere și în situația poziției financiare impactul tranzacțiilor de plată pe bază de acțiuni, inclusiv costurile asociate tranzacțiilor în care sunt furnizați angajațiiopțiuni pe acțiuni.

Scopul aplicatiei 2.

at grant date - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

O entitate trebuie să aplice prezentul IFRS în contabilizarea tuturor tranzacțiilor de plată pe acțiuni, indiferent dacă entitatea poate identifica toate sau doar unele dintre bunurile sau serviciile primite, inclusiv: A tranzacții de plată pe bază de acțiuni decontate pe capitaluri proprii; b tranzacții de plată pe bază de acțiuni decontate în numerar; și c tranzacțiile în care o entitate obține sau achiziționează bunuri sau servicii și condițiile acordului oferă fie entității, fie furnizorului respectivelor bunuri sau servicii, alegerea în care entitatea decontează tranzacția fie în numerar sau alte activefie prin emiterea de instrumente de capitaluri propriicu excepția cazurilor specificate la Acest IFRS se aplică și în absența unor bunuri sau servicii identificabile în mod specific, dacă alte circumstanțe pot indica faptul că bunurile sau serviciile au fost sau vor fi primite.

Tranzacțiile de plată pe bază de acțiuni pot fi decontate de o altă entitate din grup sau de un acționar al oricărei entități din grup în numele entității care primește sau achiziționează bunurile sau serviciile.

Если не считать Диаспара, то за кольцом наших гор, кроме пустыни, Было странно, что Олвин, который прежде так часто подвергал сомнению общепринятые взгляды, ни на мгновение не усомнился в словах Сирэйнис. Единственное, чем откликнулся он на ее лекцию, была печаль по поводу того, что все, чему его учили, оказалось так близко к истине.

Alineatul 2 se aplică și unei entități care a primește bunuri sau servicii atunci când o altă entitate din același grup sau un acționar al oricărei entități din grup are obligația de a deconta tranzacția de plată pe bază de acțiuni sau b are obligația de a deconta tranzacțiile de plată pe acțiuni atunci când o altă entitate din același grup primește bunuri sau servicii, cu excepția cazului în care tranzacția nu este în mod clar în scopul plății pentru bunurile sau serviciile furnizate de entitatea care le furnizează.

În sensul prezentului IFRS, o tranzacție cu un angajat sau o altă parte în care este titularul instrumentelor de capitaluri proprii ale entității nu este valoarea justă a opțiunilor tranzacție de plată pe acțiuni. De exemplu, dacă o entitate acordă tuturor deținătorilor unei anumite clase a instrumentelor sale de capitaluri proprii dreptul de a achiziționa instrumente de capitaluri valoarea justă a opțiunilor suplimentare ale entității la o valoare mai mică decât valoarea lor justă, iar angajatul obține acest drept deoarece este titularul acelei clase particulare de instrumente de capitaluri proprii, atunci să acorde sau exercitarea acestui drept nu este supusă cerințelor prezentului IFRS.

valoarea justă a opțiunilor de unde să iei bani repede

După cum sa menționat în Prezentul IFRS se aplică tranzacțiilor de plată pe bază de acțiuni în care o entitate achiziționează sau primește bunuri sau servicii. Mărfurile includ stocuri, provizii, imobilizări corporale, imobilizări necorporale și alte active nefinanciare.

În consecință, instrumentele de capitaluri proprii emise într-o combinație de întreprinderi în schimbul controlului achiziției se află în afara sferei de aplicare a prezentului IFRS. Cu toate valoarea justă a opțiunilor, instrumentele de capitaluri proprii acordate angajaților achiziției atunci când aceștia servesc ca angajați de exemplu, în schimbul serviciilor continue se încadrează în sfera de aplicare a prezentului IFRS.

În mod similar încetarea, înlocuirea și alte schimbări de condițiiacorduri de plată bazate pe acțiuni, în legătură cu o combinație de întreprinderi sau o altă restructurare a capitalului propriu, va fi contabilizată în conformitate cu prezentul IFRS. IFRS 3 oferă îndrumări cu privire la faptul dacă instrumentele de capitaluri proprii emise într-o combinație de întreprinderi fac parte din contraprestația transferată în schimbul controlului asupra entității dobândite și, prin urmare, se încadrează în domeniul de aplicareIFRS 3 sau sunt furnizate în schimbul serviciului continuu care va fi recunoscut în perioada post-combinare și, prin urmare, în sfera de aplicare a prezentului IFRS.

Mărturisire 7.

  • Verificarea contului în opțiunile binare
  • Exemplu de contract de opțiune
  • Opțiune og

O entitate trebuie să recunoască bunurile sau serviciile primite sau achiziționate într-o tranzacție de plată pe bază de acțiuni atunci când bunurile sunt primite sau când sunt prestate serviciile. O entitate trebuie să recunoască o creștere corespunzătoare a capitalurilor proprii în cazul în care bunurile sau serviciile au fost primite într-o tranzacție de plată pe bază de acțiuni decontată prin capitaluri proprii sau o datorie dacă bunurile sau serviciile au fost achiziționate într-o tranzacție de plată pe bază de acțiuni decontate în numerar.

Dacă bunurile sau serviciile primite sau achiziționate într-o tranzacție de plată pe acțiuni nu îndeplinesc criteriile de recunoaștere ca active, atunci acestea ar trebui recunoscute ca o cheltuială.

  • Opțiune binară q opton ce este
  • Cumpăra internet câștiga
  • Opțiune tranzacționată liber

De obicei, o cheltuială apare din consumul de bunuri sau servicii. De exemplu, serviciile sunt de obicei consumate imediat, caz în care o cheltuială este recunoscută atunci când contrapartea prestează serviciul.

Bunurile pot fi consumate într-o perioadă de timp sau, în cazul stocurilor, pot fi vândute la o dată ulterioară; în acest caz, o cheltuială este recunoscută atunci când bunurile sunt consumate sau vândute. Cu toate acestea, uneori este necesar să se recunoască o cheltuială înainte ca bunurile sau serviciile să fie consumate sau vândute, deoarece acestea nu îndeplinesc criteriile de recunoaștere ca active.

De exemplu, o organizație poate achiziționa bunuri care vor fi folosite pentru a efectua cercetări privind un proiect de dezvoltare de produse noi. Deși aceste bunuri nu au fost consumate, este posibil să nu se califice pentru recunoaștere ca active conform IFRS aplicabile.

Tranzacții de plată pe bază de acțiuni echilibrate prin capitaluri proprii Prezentare generală Pentru tranzacțiile de plată pe bază de acțiuni decontate prin capitaluri proprii, o entitate trebuie să măsoare bunurile sau serviciile primite și creșterea corespunzătoare a capitalurilor proprii direct la valoarea justă a bunurilor sau serviciilor primite, cu excepția cazului în care valoarea justă nu poate fi măsurată în mod fiabil.

Dacă o entitate nu este în măsură să măsoare în mod fiabil valoarea justă a bunurilor sau serviciilor primite, aceasta trebuie să măsoare indirect costul acestora și creșterea corespunzătoare a capitalului propriu, adică pe baza valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate.

EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex

Pentru a aplica cerințele la operațiuni cu angajații și alte persoane care furnizează servicii similareentitatea trebuie să măsoare valoarea justă a serviciilor valoarea justă a opțiunilor în raport cu valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii date, deoarece de obicei nu este posibil să se măsoare în mod fiabil valoarea justă a serviciilor primite, după cum se explică în Valoarea justă a acestor instrumente de capitaluri proprii ar trebui să fie evaluată ladata depunerii lor.

În general, acțiunile, opțiunile de acțiune sau alte instrumente de capitaluri proprii sunt acordate angajaților ca parte a pachetului lor de beneficii, în plus față de numerar și alte beneficii ale angajaților. De obicei, nu este posibilă măsurarea directă a unui serviciu primit în schimbul unei anumite componente a unui pachet de beneficii pentru angajați.

În plus, este posibil să nu fie posibilă măsurarea directă a valorii juste a întregului pachet de atribuire fără măsurarea directă a valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii acordate. De asemenea, acțiunile sau opțiunile pe acțiuni sunt uneori acordate ca parte a unui acord de bonus, mai degrabă decât ca parte a unei remunerații de bază, de exemplu, ca stimulent pentru angajați să rămână în organizație sau pentru a-și recompensa eforturile de îmbunătățire a performanței organizației.

Prin acordarea de acțiuni sau opțiuni de acțiune în plus față de alte tipuri de remunerare, entitatea plătește remunerație suplimentară pentru beneficii suplimentare.

valoarea justă a opțiunilor condiții de tranzacționare a opțiunilor binare

Estimarea valorii juste a acestor beneficii auxiliare este probabil să fie dificilă. Datorită complexității măsurării valorii juste a serviciilor primite direct, o entitate trebuie să măsoare valoarea justă a serviciilor primite de la angajați pe baza valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii furnizate.

Pentru a aplica cerințele Tranzacțiile cu părți care nu sunt angajați ai entității vor fi supuse prezumției respinse că valoarea justă a bunurilor sau serviciilor primite poate fi măsurată în mod fiabil. Această valoare justă ar trebui să fie măsurată la data la care entitatea primește bunurile sau contrapartida furnizează serviciile. În cazuri rare, dacă o entitate respinge această ipoteză deoarece nu este în măsură să măsoare în mod fiabil valoarea justă a bunurilor sau serviciilor primite, trebuie să măsoare bunurile sau serviciile primite și creșterea corespunzătoare a capitalurilor proprii, indirect, pe baza valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii acordate, măsurată la data respectivă.

valoarea justă a opțiunilor experiența utilizatorului de internet

În mod specific, dacă contraprestația identificabilă a entității, dacă există, este mai mică decât valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate sau datoria suportată, aceasta indică de obicei că contraprestația suplimentară a fost sau va fi primită de entitate adică, bunuri sau servicii care nu sunt identificabile. O entitate trebuie să măsoare bunurile sau serviciile identificabile primite în conformitate cu prezentul IFRS.

O entitate trebuie să măsoare bunurile sau serviciile neidentificabile primite sau care urmează să fie primite ca diferență între valoarea justă a plății pe bază de acțiuni și valoarea justă a oricăror bunuri sau servicii identificabile primite sau care urmează să fie primite. O entitate trebuie să măsoare bunurile sau serviciile neidentificabile primite la data livrării.

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "at grant date" în română la data acordării The fair value of those equity instruments shall be measured at grant date.

Cu toate acestea, pentru tranzacțiile decontate în numerar, pasivul este reevaluat la sfârșitul fiecărei perioade de raportare până când este decontat în conformitate cu. Operațiuni în care organizația primește servicii Dacă drepturile la instrumentele de capitaluri proprii acordatetreci peste imediat, contrapărții nu este obligată să finalizeze o perioadă de serviciu specificată înainte de a obține dreptul necondiționat la aceste instrumente de capitaluri proprii.

În absența unor dovezi contrare, o entitate va presupune că serviciile furnizate de contrapartidă ca contraprestație pentru instrumentele de capitaluri proprii au fost primite. În acest caz, la data acordării instrumentelor de capitaluri proprii, entitatea trebuie să recunoască integral serviciile primite și să recunoască o creștere corespunzătoare a capitalului propriu.

valoarea justă a opțiunilor comerțul cu cherestea

În cazul în care titlul instrumentelor de capitaluri proprii acordat nu se transferă contrapartidei până când contrapartida nu a finalizat o perioadă specifică de serviciu, atunci entitatea va presupune că serviciul care urmează să fie prestat de contrapartidă drept contraprestație pentru aceste instrumente de capital propriu va fi primit în viitor în interiorperioada de intrare în drepturi O entitate trebuie să contabilizeze aceste servicii pe măsură valoarea justă a opțiunilor sunt prestate de contrapartidă în perioada de dobândire și să recunoască o creștere corespunzătoare a capitalului propriu.

De exemplu: a dacă unui angajat i se acordă opțiuni de acțiune cu condiția ca angajatul să fi fost la entitate de trei ani, entitatea va presupune că serviciul care urmează să fie prestat de angajat ca contravaloare pentru opțiunile de acțiune va fi primit în viitor pe parcursul această perioadă de dobândire de trei ani; b în cazul în care angajatului i se acordă opțiuni pe acțiuni care sunt condiționate de îndeplinirea unei anumite specificațiicondiții pentru obținerea rezultatelor, precum și continuarea muncii în organizație până la îndeplinirea acestei condiții, iar durata perioadei de învestire depinde de îndeplinirea condiției de obținere a rezultatelor, atunci organizația trebuie să presupună că serviciile care urmează să fie prestate de către angajat drept compensație pentru opțiunile de acțiuni vor fi primite în viitor în perioada de investire preconizată.

O entitate trebuie să estimeze durata perioadei de dobândire preconizate la data acordării pe baza prognozei celei mai probabile că va fi îndeplinită condiția de realizare.

Dacă condiția pentru obținerea rezultatelor estestarea pieței, estimarea duratei perioadei de investire preconizate ar trebui să fie în concordanță cu ipotezele utilizate la calcularea valorii juste a opțiunilor acordate și nu ar trebui revizuită ulterior.

Dacă o condiție de performanță nu este o condiție de piață, atunci o entitate își revizuiește estimarea duratei perioadei de investire preconizate, dacă este necesar, dacă informațiile ulterioare indică faptul că durata perioadei de investire diferă de estimările anterioare.

Tranzacții evaluate la valoarea justă instrumente de capitaluri proprii acordate Determinarea valorii juste a instrumente de capitaluri proprii Pentru tranzacțiile evaluate la valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate, entitatea trebuie să măsoare valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate ladata evaluării pe baza prețurilor pieței, dacă este cazul, luând în considerare condițiile în care au fost acordate aceste instrumente de capitaluri proprii sub rezerva cerințelor.

Dacă prețurile pieței în absență, entitatea trebuie să calculeze valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate, utilizând un model de evaluare pentru a determina care ar fi fost prețul instrumentelor de capitaluri proprii la data evaluării într-o tranzacție informată cu bunăvoință.

Bănci. NPF. Împrumuturi. Asigurare. Contribuții. Gazprombank. Carduri de debit

Modelul de stabilire a prețurilor ar trebui să fie în concordanță cu metodologiile general acceptate pentru evaluarea instrumentelor financiare și ar trebui să includă toți factorii și ipotezele pe care participanții de piață cunoscuți și dispuși le-ar lua în considerare la stabilirea unui preț.

Această anexă discută exemple de termeni contractuali comuni pentru acordarea de acțiuni sau opțiuni pe acțiuni angajaților.

valoarea justă a opțiunilor câștigurile din opțiuni fără depozit

Luând în considerare condițiile de transfer al drepturilor Acordarea instrumentelor de valoarea justă a opțiunilor proprii poate fi supusă anumitor condiții de dobândire.

De exemplu, acordarea de acțiuni sau opțiuni de valoarea justă a opțiunilor angajaților depinde de obicei de valoarea justă a opțiunilor dacă angajatul continuă să lucreze pentru organizație pentru o perioadă de timp specificată.

Pot fi necesare condiții de performanță, cum ar fi organizația care realizează o anumită creștere a profitului sau o anumită creștere a prețului acțiunii sale.

Termenii de dobândire care nu sunt termeni de piață nu trebuie luați în considerare la evaluarea valorii juste a acțiunilor sau a opțiunilor de acțiune la data evaluării. În schimb, condițiile de dobândire ar trebui contabilizate prin ajustarea numărului de instrumente de capitaluri proprii incluse în evaluarea valorii tranzacției, astfel încât suma finală recunoscută pentru bunurile sau serviciile primite ca contraprestație pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate să se bazeze pe numărul de instrumente de capitaluri proprii.

Prin urmare, dacă transferul de titlu asupra instrumentelor de capitaluri proprii acordate nu are loc deoarecestarea de transfernu a fost îndeplinită, de exemplu, în cazul în care contrapartida nu a reușit să finalizeze perioada specificată de furnizare a serviciului sau condiția pentru obținerea rezultatelor nu a fost îndeplinită luând în considerare cerințeleatunci nimic nu este recunoscut cumulativ în legătură cu bunurile sau serviciile primite.

Pentru a aplica cerințeleo entitate trebuie să recunoască, pentru bunurile sau serviciile primite în timpul perioadei de dobândire, o sumă bazată pe cea mai bună estimare disponibilă a numărului de instrumente de capitaluri proprii așteptate să devină și va revizui acea măsurare, dacă este necesar, în conformitate cu cu informații ulterioare, numărul instrumentelor de capitaluri proprii așteptat să fie diferit de calculele anterioare.

La data dobândirii, entitatea trebuie să revizuiască această evaluare astfel încât să fie egală cu numărul de instrumente de capitaluri proprii care au dobândit în cele din urmă. În acest caz, este necesar să se ia în considerare cerințele. Condițiile pieței, cum ar fi realizarea unui preț țintă al acțiunii, de care depinde dobândirea sau exercițiular trebui luate în considerare la evaluarea valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii acordate.

În consecință, atunci când acordă instrumente de capitaluri proprii cu condiții de piață, entitatea trebuie să recunoască bunurile sau serviciile primite de la o contrapartidă care îndeplinește toate celelalte condiții de dobândire de exemplu, servicii primite de la un angajat care continuă să lucreze pentru o perioadă specificatăindiferent dacă dacă este o condiție de piață.

(2021) Câștigă 600 $ PayPal Money FAST în JUST MINS (Fără limite) Branson Tay