LEGE 72 29/12/ - Portal Legislativ

Mijloace de trai pe internet verificate investițiile

LEGE nr. Realizarea amplului program de investiţii prevăzut în anii următori cere eforturi deosebite din partea întregului popor, fapt pentru care conducerea de partid şi de stat a atras atenţia în numeroase rinduri asupra necesităţii folosirii fondurilor de investiţii cu maximum de eficienta, precum şi asupra răspunderii ce revine tuturor factorilor care contribuie la îndeplinirea acestui program.

mijloace de trai pe internet verificate investițiile

În activitatea organelor şi organizaţiilor care contribuie la realizarea investiţiilor se manifesta unele neajunsuri, care duc la prelungirea duratei de executare a unor lucrări, la amînarea dării în exploatare a capacităţilor respective, la folosirea unor soluţii constructive şi tehnologice neeconomicoase, la executarea unor lucrări de calitate necorespunzătoare, precum şi la realizarea unei eficiente scăzute.

Lipsurile se datoresc, în principal, insuficienţei fundamentari a unor investiţii propuse, nepregătirii din timp a lucrărilor - intirzieri în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, obţinerea şi tratarea ofertelor, contractarea utilajelor, în clarificarea problemelor rezultate din acordurile organelor interesate în realizarea şi exploatarea investiţiilor etc.

Cum să te îmbogățești pentru o persoană obișnuită: secretele milionarilor

Aceste lipsuri sînt determinate şi de insuficienta precizare şi delimitare a îndatoririlor ce revin factorilor care concura la realizarea investiţiilor precum şi de aplicarea într-o măsura redusă a reglementărilor care prevăd sancţiuni pentru neîndeplinirea acestor îndatoriri. Pentru întărirea răspunderii în activitatea de planificare, realizare şi receptionare a lucrărilor de investiţii, a fost necesar să se delimiteze îndatoririle şi răspunderile tuturor factorilor care contribuie la aceasta.

mijloace de trai pe internet verificate investițiile

În acest scop s-a adoptat legea alăturată, care precizează îndatoririle ministerelor şi organelor de sinteza economică, ale centralelor industriale, întreprinderilor, organizaţiilor de proiectare şi de construcţii-montaj, ale furnizorilor de utilaje şi materiale, precum şi ale celorlalţi factori.

Totodată s-a prevăzut obligaţia pentru conducătorii organelor titulare de investiţii de a stabili raspunderi concrete pe colective şi persoane fizice.

1. Dacă te convingi că ai nevoie de un lucru, nu-l cumpăra

În lege s-a prevăzut, de asemenea, răspunderea disciplinară, material, civilă, administrativă sau penală pentru salariaţii care nu-şi îndeplinesc îndatoririle ce le revin, precum şi pentru cei care nu iau măsurile corespunzătoare în caz de abateri.

La aprobarea introducerii în plan a investiţiilor se vor prezenta şi graficele de realizare a acestora.

mijloace de trai pe internet verificate investițiile

Pregătirea şi executarea investiţiilor trebuie să asigure punerea în funcţiune a obiectivelor la termenele planificate şi realizarea, într-o perioadă scurta, a întregii producţii fizice, productivitatii muncii, consumurilor specifice, costurilor de producţie, rentabilitatii, acumularilor şi aportului net valutar prevăzute în proiecte.

Pentru investiţiile din competenţa lor de aprobare, răspund de: a fundamentarea economică a investiţiilor productive pe baza analizei nevoilor interne, a posibilităţilor şi perspectivei de desfacere pe piaţa externa, a folosirii complete şi eficiente a capacităţilor existente; justificarea necesităţii şi oportunităţii lucrărilor social-culturale; Pentru problemele înscrise la literele a-d şi i organizaţiile de proiectare răspund solidar cu organul care a aprobat documentaţia.

Pentru aceste obiective ministerele constructoare vor asigura stabilitatea conducerii şantierului, iar ministerele titulare vor numi şi asigura stabilitatea cadrelor care răspund de realizarea lucrărilor de investiţii.

Criptomonede: puteți vă Ca tranzacționare arbitraj bitcoin în cazul oricărui alt produs de investiții, profiturile mari pentru cum să investești în cripto 20 vin cu riscuri semnificative. Unii oameni cred că hype este schemă frauduloasă comună Cu toate acestea, mulți investitori reușesc să obțină profituri substanțiale din acestea. Pentru a face acest lucru, este suficient să alegeți un proiect în care cifra de afaceri a fondurilor să fie cât mai transparentă. Este important să înțelegem că orice HYIP are o durată de viață limitată.

Atît la mijloace de trai pe internet verificate investițiile proiectelor de executare cît şi pe parcursul executării, constructorul are dreptul şi obligaţia, atunci cînd constata, sa propună proiectantului îmbunătăţirea sistemelor constructive, înlăturarea soluţiilor neeconomicoase sau gresite; b respectarea ordinii de executare a obiectelor şi a termenelor prevăzute în contract, corespunzător graficelor de eşalonare a investiţiilor; În acest scop, ministerele şi celelalte organe care au în subordine organizaţii de executare vor primi şi repartiza acestora indicatori de plan corespunzatori.

Se interzice elaborarea de proiecte unicate la lucrările pentru care exista proiecte şi secţiuni tip.

Гляди. По едва угаданному Джезераком беззвучному приказу робот выплыл из туннеля, набрал скорость и в считанные секунды превратился в далекий металлический отблеск в небе. Он мчался над пустыней на небольшой высоте, проносясь над дюнами, подобными замерзшим волнам. У Джезерака создалось безошибочное впечатление, что робот разыскивает нечто - хотя он не мог представить, что. Затем сверкающая искра вдруг взмыла над пустыней и зависла метрах в трехстах от земли.

Băncile finanţatoare au dreptul sa refuze decontarea cheltuielilor în cazurile cînd se încalcă dispoziţiile legale; e băncile finanţatoare şi unităţile subordonate acestora răspund pentru conţinutul avizului dat, de termenul de emitere al acestuia şi urmăresc modul cum se aplică măsurile stabilite în avize în urma verificărilor făcute în unităţile de construcţii; La cererea beneficiarilor furnizorii de utilaje vor acorda, pe bază de contract, asistenţa tehnica.

Pentru îndatoririle de la literele cd şi e răspunderea este solidară cu beneficiarul investiţiei. Obligaţiile concrete ce revin întreprinderilor de comerţ exterior importatoare de instalaţii complexe, utilaje, echipamente, materiale şi documentaţii, vor fi înscrise în contracte economice încheiate cu beneficiarii de investiţii respectivi.

Statele membre verifică periodic respectarea condițiilor prevăzute la punctele 1 și 2. In particolare, il giudice d'origine è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni elencate al punto 67 della presente sentenza. Instanța de origine este obligată să verifice în special dacă sunt îndeplinite condițiile enunțate la punctul 67 din prezenta hotărâre. Gli Stati membri si accertano della sussistenza delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 effettuando un monitoraggio appropriato.

De asemenea, beneficiarii de investiţii care vor achizitiona din ţara sau import utilaje, instalaţii şi aparataje care nu sînt necesare pentru realizarea obiectivului de investiţii pentru care au fost achiziţionate răspund solidar cu proiectantul pentru cheltuirea fondurilor de investiţii şi valutare respective.

Ministerul Construcţiilor Industriale şi Comitetul de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală, împreună cu ministerele producătoare de materiale pentru construcţii, elaborează normative şi directive în vederea reducerii normelor de consum toate metodele de câștiguri ușoare introducerii de materiale noi, eficiente, la lucrările industriale şi respectiv locuinţe şi social-culturale.

mijloace de trai pe internet verificate investițiile

Ministerele şi celelalte organe centrale, care au în subordine unităţi de executare, răspund de organizarea şi efectuarea cercetărilor aplicative în construcţii specifice sectorului. În componenta comisiilor de recepţie vor mijloace de trai pe internet verificate investițiile cuprinşi, după caz, şi oameni de ştiinţa, profesori universitari şi alte cadre de specialitate.

Pentru cele mai importante investiţii preşedintele comisiei de recepţie va fi adjunctul ministrului sau alte cadre cu funcţii de conducere din minister.

Termeni din finanțe și interpretarea lor