Names by Country

M trading mitrofanov, Stefan Catalin (catalinutu4u) - Profile | Pinterest

Views: Transcription 1 Nr. XXIV, nr. Ţenov din Sviştov, Bulgaria Prof. M trading mitrofanov N. Mitropolit G. Ludmila Timotin, UTM Metodologia de formare şi implementare a sistemului de motivare a personalului în cadrul întreprinderii Drd.

Svetlana Mihailă, ASEM Abordări privind contabilitatea operațiunilor de livrare a mărfurilor supuse accizelor de către producător Conf. Ecaterina ŞIŞCAN, ASEM Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, informatizarea societăţii, procesele de globalizare şi regionalizare, dinamica accentuată a pieţelor muncii, intensificarea concurenţei pe piaţa serviciilor de învăţământ superior etc.

Aceste transformări impun necesitatea adoptării unui nou mod de gândire şi concepere a activităţii instituţiilor de învăţământ superior în baza principiilor marketingului.

La baza prezentului articol, stă o abordare teoretică a conceptului de marketing educaţional prin prisma evoluţiei teoriilor şi modelelor de marketing.

Activități licențiate

Cuvinte-cheie: marketingul învăţământului superior, modelele de marketing educaţional, logica dominantă a serviciilor, marketingul holistic al serviciilor de învăţământ superior. JEL: M31, I Introducere Evoluţia mediului socio-economic, în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ superior, aduce în centrul preocupărilor necesitatea utilizării instrumentelor de marketing.

Experienţa ultimelor decenii demonstrează că funcţionarea eficientă şi sporirea competitivetăţii instituţiilor de învăţământ sunt determinate de aplicarea unui marketing performant.

opțiuni binare timp de 10 secunde

În acest context, aplicarea principiilor marketingului în educaţie se dovedeşte a fi la fel de important ca şi în oricare alt domeniu de activitate. Chiar dacă beneficiile asociate marketingului în învăţământ sunt evidente, multe universităţi fie ezită să-l implementeze, fie utilizează practicile de marketing într-o manieră limitată şi sporadică.

Names by Country

Această situaţie se datorează mai multor motive de la reticenţa managerului instituţiei până la lipsa unui suport metodologic menit să acopere toate aspectele circumscrise managementului marketingului în educaţie.

Ecaterina ŞIŞCAN, ASEM The development of the knowledge-based economy, society computerization, globalization and regionalization processes, enhanced dynamics of labor markets, increased competition in the market for higher education etc. These changes require the need for a new way of thinking and designing the activity of higher education institutions based on marketing principles. This article contains a theoretical approach to the concept of educational marketing through the development of marketing theories and models.

Key words: higher education marketing, educational marketing models, service-dominant logic, holistic marketing of higher education services. Introduction The evolution of social and economic environment in which higher education institutions operate focuses on the necessity of using marketing tools.

DISPETTO TRADING COMPANY LIMITED

The experience of recent decades shows that the efficient operation and increasing competitiveness of educational institutions are determined by applying advanced marketing. In this context, the application of marketing principles in education proves to be as important as in any other field of activity.

Even if the benefits associated with marketing in education are obvious, many universities are either reluctant to implement them or use marketing practices in a limited and sporadic manner. This is due to several reasons ranging from the reluctance of the institution manager to the lack of methodological support covering all aspects related to educational marketing management. Majoritatea publicaţiilor ştiinţifice abordează m trading mitrofanov subiect printr-un simplu proces de transfer al modelelor de marketing dezvoltate în domeniul economic, din sfera învăţământului.

Deşi acele aspecte comune, care există între marketingul educaţional şi cel comercial, justifică, parţial, această stare a lucrurilor, lipsa unor modele specifice domeniului nu contribuie la dezvoltarea teoriei şi practicii de marketing educaţional. În această ordine de idei, studiul prezintă o trecere în revistă a publicaţiilor ştiinţifice, în scopul evidenţierii conceptelor şi modelelor de marketing, care au contribuit la dezvoltarea şi aprofundarea teoriei şi practicii de marketing educaţional.

Definirea conceptului de marketing educaţional Majoritatea publicaţiilor indică, drept premisă principală a apariţiei şi dezvoltării marketingului educaţional, procesul de marketizare a învăţământului superior declanşat în anii '80 ai secolului trecut [4, 5, 6, 10]. Până atunci, activând în condiţiile pieţei producătorului, necesitatea marketingului nu era resimţită de instituţiile de învăţământ superior.

Timp de secole, universităţile prestau servicii educaţionale bot cryptohopper celor ce întruneau condiţiile necesare pentru a da curs ofertei. Astfel, activitatea de marketing a universităţilor era centrată pe produs, adică valorificarea potenţialului ofertei, fără implicarea unor eforturi semnificative pentru atragerea studenţilor.

care sunt oportunitățile de a câștiga bani pe internet

Această stare a lucrurilor era încurajată, inclusiv, de faptul că învăţământul superior era finanţat de stat. Odată cu sporirea varietăţii instituţiilor, diversificarea ofertei şi promovarea noului model managerial orientat spre antreprenoriat şi autonomie, accentele, în activitatea de marketing, se deplasează de pe ofertă pe cerere, adică de la centrarea pe produs la centrarea pe consumator.

IDENTITĂŢILE CHIŞINĂULUI ediția a V-a

Ca urmare, studentul este tratat drept consumator, educaţia serviciu, iar instituţia de învăţământ furnizor de servicii pe o piaţă competitivă [14]. Analizând această evoluţie, Ph. Kotler şi K. Fox evidenţiază trei etape în dezvoltarea marketingului învăţământului superior: marketingul nu este necesar, marketingul ca promovare, marketingul ca poziţionare [7, p.

LIVE Blitz Chess Commentary #304: Human vs Computer Impossible

În ultimele trei decenii, interesul m trading mitrofanov pentru marketingul educaţional a generat Moreover, because it has a relatively new presence in education, we can say that the process of conceptualization of educational marketing remains in its early stage of development.

Most scientific publications address this subject through a simple process of transfer of marketing models developed in economics into education.

Although those common aspects that exist between educational marketing and commercial one justify, in part, this state of affairs, the lack of the domain specific models does not contribute to the m trading mitrofanov of educational marketing theory and practice. In this context, the research presents an overview of scientific publications to highlight marketing concepts and models that contributed to the development and deepening of educational marketing theory and practice.

cont demo de opțiuni binare cu retragere de bani

Defining the concept of educational marketing Most publications show that the basic premise of the emergence and development of educational marketing is the process of marketization of higher education started in the 80s of the last century [4, 5, 6, 10]. Until then, operating under producer market conditions, higher education institutions didn t feel the need for marketing.

Общая информация

For centuries, universities provided educational services only to those who met the conditions required to act on the supply. In this way, the marketing activity of universities was centered on the product, i.

am o opțiune pentru

This state of affairs was encouraged also by the fact that higher education was funded by the government. With the increasing variety of institutions, supply diversification and promotion of the new management model oriented towards m trading mitrofanov and autonomy, the emphasis in marketing activity moves from supply to demand, i.

As a result, the student is treated as consumer, education as service and education institution as service provider in a competitive market.

cum să cumperi o opțiune pe un dolar