Drumul catre libertatea financiara - Bodo Schafer

Calea către libertatea financiară

Înclinată, nr. Mănescu, Ana trad. Ce fel de efect va avea energia pe care vreți să o transmiteți mai departe, dacă aceasta vine prin furt, ilegalitate și lipsă de respect față de autor și față de toți cei care au contribuit la crearea acestei cărți, astfel ca ea să calea către libertatea financiară la dumneavoastră?

Împărtășiți cu ceilalți informațiile importante, valorile și lecțiile pe care le-ați aflat din acest material, într-un mod corect și responsabil.

4 Comments

Ce vrei de fapt? Calea către libertatea financiară înseamnă responsabilitatea? Este un milion un miracol? De ce nu sunt mai mulți oameni bogați? Ce simți cu adevărat în legătură cu banii?

Calea către libertatea financiară Cum să-ți mărești venitul Economiile plătește-te pe tine însuți Miracolul dobânzii capitalizate De ce trebuie să-ți cultivi banii Principii fundamentale pentru capitaliști și investitori Protecție financiară, securitate financiară și libertate financiară Coachul și o rețea de comercializăm opțiuni binare Poți semăna bani Perspectivă: Ce se întâmplă acum?

Am avut privilegiul de a î nvăț a de la niș te oameni cu adevărat unici. Din păcate, este imposibil să menț ionez numele tuturor aici, dar vreau să î mi exprim recunoș tinț a profundă faț ă de ei. Aș vrea, totuș i, să menț ionez câteva persoane care m-au influenț at î n mod special: reverendul dr. Winfried Noack, Peter Hövelmann, primul meu coach, care m-a î nvăț at nu doar principiile de bază ale succesului, ci ș calea către libertatea financiară frumuseț ea unei relaț ii de î ncredere, Shami Dhillon, maestrul comunicării, ș i miliardarul Daniel S.

Peña Sr. Această carte este atât rezultatul relaț iilor mele cu ei, cât ș i al criticii constructive din partea editorilor mei de la Campus Publishing, doamna Querfurth ș i domnul Schickerling.

calea către libertatea financiară

Ei nu mi-au făcut niciodată treaba uș oară, dar se pare că acest lucru este benefic pentru dezvoltare. Răspunsul este simplu. Banii reprezintă o anumită atitudine faț ă de viaț ă; ei reflectă starea noastră de spirit.

calea către libertatea financiară

Banii nu intră accidental î n posesia noastră. Sunt o formă de energie: cu cât cheltuim mai multă energie pentru lucrurile importante din viaț ă, cu atât mai mulț i bani vor veni către noi. Oamenii de mare succes au abilitatea de a acumula mulț i bani. Unii î i economisesc, iar alț ii î i folosesc pentru a-ș i ajuta semenii. Oamenii aceș tia au î n comun abilitatea de a continua să facă bani.

Nu ar trebui să supraestimăm importanț a banilor. Când devin esenț iali? Atunci când ai nevoie de ei ș i nu î i ai! Când ai probleme financiare, tinzi să te gândeș ti mult prea mult la bani.

Trebuie să ne redefinim atitudinea faț ă de bani. Î n loc să ne dicteze fiecare acț iune, ar trebui să servească doar la susț inerea tuturor aspectelor vieț ii noastre. Toată lumea are visuri. Avem o anumită idee despre cum vrem să ne trăim viaț a ș i despre ce ni se cuvine.

Î n adâncul nostru vrem să credem că avem de jucat un anumit rol, care va face lumea un loc mai bun î n care să trăim. Din păcate, văd mult prea des cum rutina zilnică ș i realitatea stau î n calea realizării visurilor noastre.

Din ce î n ce mai opțiunea turbo și opțiunea binară, uităm că merităm să ne trăim visurile. Calea către libertatea financiară, cădem victimă ideii că nu ne putem elibera din situaț ia noastră actuală ș i î ncepem să facem compromisuri. Imaginea modului î n care vrem să ne trăim viaț a dispare î n cele din urmă ș i, î nainte să ne dăm seama, viaț a a trecut pe lângă noi.

Am deja mai bine de un deceniu de când î mi dedic timpul ș i energia conceptelor de bani, succes ș i fericire.

De-a lungul anilor, am î nvăț at să privesc banii din perspective diferite, căci banii ne pot î mpiedica să profităm la maximum de potenț ialul nostru, dar ne pot ajuta totodată să fim cât putem noi de buni.

Vreau să î mpărtăș esc cu tine ce am î nvăț at din experienț a personală. Să ai bani nu î nseamnă doar libertate, î nseamnă ș i să poț i trăi o viaț ă mai independentă.

Navigare în articole

Când î n sfârș it am î nț eles asta, am simț it nevoia să transmit aceste cunoș tinț e fiecărei persoane pe care o î ntâlnesc ș i care râvneș te la libertatea adevărată. Sunt convins că absolut fiecare dintre noi poate deveni bogat, exact cum absolut fiecare dintre noi poate î nvăț a să piloteze, să facă salturi î n apă sau chiar să programeze un computer.

Există totuș i niș te lucruri de bază importante pe care trebuie să le î nveț i mai î ntâi. Există mai multe metode pentru a face primul milion.

O metodă este descrisă î n această carte ș i constă î n urmărirea celor patru strategii enumerate mai jos. Economiseș te un anumit procent din venitul tău. Investeș te-ț i economiile. Măreș te-ț i venitul. Economiseș te un anumit procent din toate măririle de venit.

DRUMUL CĂTRE LIBERTATEA FINANCIARĂ

Dacă faci asta având î n vedere unde te situezi acum din punct de vedere financiar, vei acumula î ntre unul ș i două milioane de euro î ntr-un interval de timp de cincisprezece până la douăzeci de ani. Acesta nu este un miracol. Dacă, de exemplu, vrei să câș tigi această sumă î n jumătate din timp, de exemplu î n ș apte ani, atunci va trebui să aplici cât mai multe dintre strategiile descrise î n această carte. Fiecare strategie pe care o adopț i te va ajuta să î ț i atingi scopul mai repede.

Cum poț i deveni bogat î n ș apte ani? Î nț elegi că nu vorbim doar despre banii pe care î i vei acumula, ci ș i despre persoana care vei deveni. Cu siguranț ă, nu e un lucru uș or, dar e mult mai dificil să trăieș ti viaț a pe care o vrei dacă eș ti limitat de finanț ele calea către libertatea financiară. Dacă totuș i urmezi sfaturile din această carte, atunci poț i fi sigur că î ț i vei atinge scopul. Î n cadrul seminarelor mele, am ajutat mii de oameni aflaț i pe drumul către libertatea financiară ș i î ncă mă minunez cum le schimbă viaț a aceste cunoș tinț e.

Abilităț ile tale adevărate vor ieș i atunci la suprafaț ă. Acum, hai să pornim î mpreună pe acest drum. Primul pas este să evaluăm situaț ia ta financiară actuală. Pe pagina următoare vei găsi un chestionar î n acest scop. Continuă lectură doar după ce afli unde te situezi din punct de vedere financiar. Sper că această carte nu te va face doar bogat, ci î ț i va oferi ș i o viziune cu adevărat valoroasă.

Drumul catre libertatea financiara. Primul tau milion in sapte ani

Nu te cunosc personal, dar ș tiu că, dacă citeș ti aceste cuvinte, trebuie să fii o persoană specială, care nu este dispusă să se mulț umească cu situaț ia actuală. Eș ti o persoană care vrea să î ș i scrie singură scenariul vieț i. Vrei să-ț i modelezi ș i să-ț i proiectezi viitorul ș i să-ț i faci viaț a unică. Sper foarte mult că această carte va contribui la realizarea scopurilor tale. Bodo Schäfer Nota autorului: Am folosit forma masculină în această carte calea către libertatea financiară pentru a facilita citirea; vreau să știi că mă adresez femeilor și bărbaților deopotrivă și că nu am intenția să supăr pe nimeni.

calea către libertatea financiară

Te rog să nu începi să citești această carte până nu completezi răspunsurile la aceste întrebări. Cum ț i-ai evalua venitul? Cum ț i-ai estima activele nete? Cum ț i-ai estima investiț iile? Cum ț i-ai evalua cunoș tinț ele despre bani ș i capital? Ai planuri financiare bine definite ș i ș tii exact ce vrei, cât costă ș i de unde vei obț ine banii?

Ai un coach pentru chestiuni financiare? Da Nu 7.

  1. Все вокруг было поглощено джунглями.
  2. Какое-то время они молча разглядывали; затем Хедрон тихо сказал: - Ты понимаешь, что .
  3. Strategie pentru tranzacționarea opțiunilor binare pe un grafic minut
  4. Drumul catre libertatea financiara - Bodo Schafer
  5. Drumul catre libertatea financiara | Bodo Schafer | carte
  6. Tranzacții cu opțiuni de tip over- the- counter

Majoritatea persoanelor pe care le cunoș ti sunt Mai bogate decât tine Î ntr-o situaț ie financiară similară cu calea către libertatea financiară ta Mai puț in î nstărite decât tine? Da Uneori Câștigurile online pentru a atrage clienți 9.

Donezi î n mod regulat către organizaț ii de binefacere? Da Nu Crezi că meriț i să ai foarte mulț i bani? Da Nu m-am gândit niciodată la asta Nu Cât timp ai putea trăi din banii tăi dacă nu ai mai câș tiga niciun ban? Poț i să-ț i imaginezi ziua î n care vei putea trăi din dobânda pe care o câș tigi la economiile tale? Ai fi mulț umit dacă următorii cinci ani s-ar desfăș ura î n acelaș i fel ca ultimii cinci ani? Ș tii ce simț i cu adevărat î n legătură cu banii? Exact Mai mult sau mai puț in Nu Cum ț i-ai descrie situaț ia financiară actuală?

Dacă ai putea da un nume pentru a te descrie din punct de vedere financiar, care ar fi ex. Banii susț in felul î n care î ț i trăieș ti viaț a? Cum ț i-ai evalua cunoș tinț ele despre fondurile de investiț ii? Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător Suficient Slab Foarte slab 1 Un faimos personaj de desene animate, unchiul lui Donald Duck și cel mai bogat personaj din lume în universul fictiv Disney. Este denumit după Ebenezer Scrooge, personajul principal din Poveste de Crăciun de Charles Dickens, un om bogat, dar zgârcit.

Cum ț i-ai estima cunoș tinț ele despre acț iuni? Cunoș ti criteriile de bază pentru a investi ș i le aplici? Simț i că banii sunt importanț i pentru tine? Nu Oarecum Destul de Foarte Sunt extrem de importanț i Care este atitudinea ta faț ă de bani, cifre ș i finanț e? Per ansamblu, calea către libertatea financiară ț i-ai descrie situaț ia financiară după ce ai răspuns la aceste î ntrebări?

Cum te simț i acum? Cauți deja de prea mult timp.

  • Autorul îți exemplifică de asemenea ce înseamnă norocul în materie de finanțe printr-o replică a lui Frank Sinatra care a devenit celebru în toată America după ce a apărut într-o seară la televizor.
  • Recenzie Drumul catre libertatea financiara — Bodo Schafer august 2, februarie 25, Ma bucur ca am citit cartea Drumul catre libertatea financiara a lui Bodo Schafer.

Acum renunță la căutare și învață să găsești. Heinz Körner, Johannes Conflictul este unul clasic: există o diferenț ă î ntre cum ne simț im î n adâncul nostru ș i cum este viaț a noastră de fapt.

Drumul catre libertatea financiara

Ideea despre cum ar trebui să ne trăim viaț a este adesea la fel de diferită de realitate cum e ziua faț ă de noapte. Cu toț ii vrem să ne dezvoltăm ș i să fim fericiț i. Î n adâncul nostru, cu toț ii dorim să aducem o schimbare î n bine î n această lume. Cu toț ii vrem să credem că merităm o viaț ă bună.

Care sunt șansele de a deveni bogat? Ș i atunci ce ne opreș te să ne î ndeplinim visurile?